tįsčioti

tįsčioti
tį́sčioti, -ioja, -iojo Š, Rtr, , NdŽ, , tįsčióti, -iója, -iójo 1. iter. dem. tįsti 1: Tep smarkiai gieda, kad net žiburys tį́sčioja Gs. Ugnis tį́sčio[ja] – kaukas leka Ggr. Lankstus ugnies liežuviai rangosi žaizdre ir tįsčioja . Šešėliai slinko pro beržynėlį, pro mišką, tįsčiojo prie lūšnelių J.Marc. | intr. išsitiesti ir vėl susitraukti: Lėkdamas aičvaras labai tį́sčioja Ps. 2. tr., intr. O9LII356 tampyti, timpčioti už ko suėmus: Tįsčio[ja] už drabužį – tįst tįst J. Už plaukų tįsčioti J. Tįsčió[ja] tįsčió[ja] vyrai, nepaplėša pėdų iš anos [prastai nukrauto] vežimo DūnŽ. Netįsčiok arklio – lai bėga, kad bėga Šts.intr. truktelėti ir vėl atleisti (apie arklį): Arklys neveža, tik tį́sčioja Gs.intr. prk. nepajėgti kaip reikiant išgiedoti: Menko balso [vargonininkas] – tį́sčioja, tį́sčioja, būdavo Pg. 3. tr. tiesinėti, timpčioti: Kieme ne taip tamsu, todėl stypčioti tarp obelų, tįsčioti kaklą nelabai gerai . 4. intr. tampytis, purtytis: Kad užeina kregas, pakanka tį́sčiot Ėr. 5. intr. eiti dideliais žingsniais: Ko dabar tį́sčioji kaip gandras?! Up. 6. tr. impers. tvinksėti, tvinkčioti: Panagę pasidūriau: skauda, tį́sčio[ja] Jrb. Ma[n] naktį pradėjo tą pirštą tį́sčiot – negaliu užmigt Jrb. Mun dantį tį́sčio[ja] – bene gels Šts. \ tįsčioti; ištįsčioti; sutįsčioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • tįsčioti — vksm. Jõs šešėlis tįsčiojo ant sienos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ištįsčioti — tr. Š, KŽ po truputį ištampyti, ištąsyti: Vieną kartą tįst, antrą tįst, teip po truputį ir visa ištįsčiojo J. Išritot žarnas, ištįsčiojot JV759. tįsčioti; ištįsčioti; sutįsčioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutįsčioti — tr., intr. sutimpčioti: Sutįsčiok gerai, suduok votegu, ir eis kaip šimtas perkūnų Slnt. tįsčioti; ištįsčioti; sutįsčioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tįsioti — tįsioti, ioja, iojo tr. DŽ, NdŽ, OGLII356, tisioti, ioja, iojo LKKIII19 žr. tįsčioti 2. ║ Kumelės tįsio[ja], tįsioj[a], nėkaip nepatrauka KlvrŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tįslioti — tįslioti, ioja, iojo NdŽ, DŽ1, Brs; tįslioti, ioja, iojo žr. tįsčioti 2: Tįslio[ja] tįslio[ja], nėkaip neišpeša tų šiaudų, netura sveikatos DūnŽ. Šmotas yr[a], ko čia reik tįslioti? KlvrŽ. Su vaikiu nora šnekėti, o vaikas už sijono tįslio[ja] Vkš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”